Meghna-Mittal Navel-Deskmukh Pranati-Prakash Rakshitha-Harimurthy Rewati-Chetri